Klubová testace

Klubová testace vozidla na historickou původnost (dále KLT) zjednodušeně řečeno dokládá určitý vizuelně-technicko-historický stav daného vozidla. Současně rozlišuje stupeň zachovalosti mezi vozidly autentickými, restaurovanými a renovovanými. Více informací naleznete v Technickém kodexu FIVA. Vozidlu s platnou klubovou testací zůstává původní TP a SPZ/RZ. Stačí tedy jako doposud jednou za dva roky absolvovat EK a STK. Jedinou věcí, která je navíc, je nutnost každoročního obnovení klubové testace, tzv. retestování.

Význam klubové testace

U vozidel s platnými SPZ/RZ klubová testace slouží jako doklad o určitém stupni zachovalosti a tím pádem i hodnoty vozidla. Pokud se otestované vozidlo stane, nedej Bože, účastníkem nehody, byť nezaviněné, není na takovéto vozidlo pohlíženo striktně dle tabulek, kdy pojišťovna z důvodu stáří vozidla uplatní amortizaci blížící se mnohdy i 100%. Prostřednictvím KLT lze doložit určitou historickou hodnotu a plnění pojišťovny řešit individuálně.

Zajímavým benefitem vozidla s platnou KLT je možnost využít zvýhodněné sazby povinného ručení (PR) pro historická vozidla, kterou některé pojišťovny nabízejí. Dle typu PR a pojišťovny, lze získat PR již za 1/12 obvyklé sazby.

U vozidel bez platných, či jakýchkoliv dokladů, má KLT stejné využití, jako v prvním případě. Navíc je úspěšné absolvování KLT zcela nutným předpokladem pro připuštění vozidla ke krajské testaci (KRT).

Požadavky na vozidlo

  • Dle platného technického kodexu FIVA musí být vozidlo starší třiceti let. Pro rok 2013 tak musí být vyrobeno nejpozději 31.12. 1983.
  • Vozidlo musí být v historicky co nejvěrnějším stavu. Úpravy a změny jsou vyloučeny. Povoleny jsou pouze doplňky či příslušenství z období běžného provozu vozidla, tj. obvykle do patnácti let jeho stáří. Vozidlo s tuningovými změnami karoserie, či motorem zcela jiného typu KLT neprojde. Míru originality posuzuje testační komise.
  • Vozidlo nesmí být používáno pro podnikatelské účely, ani k běžnému ježdění (do zaměstnání, za nákupy, atp.)
  • Na vozidle musí být jednotný celistvý lak, bez neodborně opravovaných míst. V případě původního originálního laku, je v zájmu zachování originality možná určitá benevolence v posuzování množství oděrek, či jiného poškození. Ale ani v případě originálního laku, pokud bude matný či skvrnitý, nebude tento shledán jako vhodný na veterána. V tomto případě je nutné individuální posouzení testační komisí.
  • Na vozidle musí být přítomny všechny chromované, hliníkové a další leštěné součásti, stejně jako znaky a emblémy, odpovídající danému modelu a roku výroby.
  • Interiér musí být prost výrazného poškození. Rozpárané čalounění, nekompletnost interiéru nebo náhrada jeho součástí moderními prvky je rovněž nepřípustné.

Podmínky pro testování

(platí pro prvotestace)

Vozidlo musí splňovat podmínky zmíněné v odstavci „Požadavky na vozidlo“. Vozidlo musí být na testaci přistaveno čisté a ve stavu, v jakém je, nebo bude provozováno. V případě nejistoty o historické původnosti kontaktujte předem některého z testačních komisařů, nebo můžete vznést dotaz na našem diskusním fóru v sekci, týkající se testací.

K testaci si připravte jak své osobní doklady, tak zejména veškeré doklady k vozidlu. V případě neobvyklého typu vozidla, či jeho atypického provedení, mějte nachystánu i dobovou dokumentaci, dokládající existenci či správnost dané verze.

Dále jsou nutné fotografie s levo-předním a pravo-zadním pohledem na vozidlo (u motocyklu s levým a pravým pohledem) ve formátu 6×9 cm. Pro KLT jsou nutné 3 páry fotografií. V případě, že bude následně probíhat i testace krajská, připravte si párů 7.

Fotografie musí být na lesklém fotopapíru a musí zachycovat aktuální stav vozidla, tedy ten, v jakém je vozidlo přítomno testaci a v jakém bude dále provozováno. Vozidlo musí vyplňovat co největší plochu fotografie. Záběr musí být proveden za dobrého osvětlení. Pozadí by mělo být jednolité (jednobarevná stěna, volná krajina, …), bez rušivých prvků (sloupy, popelnice). Na fotografii musí být pouze testované vozidlo. Fotografie, na nichž je v záběru jiné vozidlo (byť částečně), nebudou přijaty. Fotografie si zhotovuje žadatel na vlastní náklady.

Poznámka pro vozidla se stahovací, příp. odnímatelnou střechou: Na levo-předním pohledu musí být vozidlo se střechou nataženou (nasazenou) a na pravo-zadním pohledu se střechou staženou.

Rozsah testací klubové komise

V souladu se zaměřením Classic Car Króžek Brno testuje jedno i vícestopá vozidla se specializací na vozidla vyrobená v období mezi rokem 1946 a věkovým limitem FIVA, tedy kategorie E, F, G. Z pochopitelných důvodů máme detailně zmapovanou zejména československou produkci. V klubové testační komisi jsou ale znalci či specialisté i na mnohé zahraniční značky, takže v zásadě není problém přijmout k testaci jakékoliv vozidlo. Pouze v případě požadavku testace výrazně specifické značky a/nebo neobvyklého typu, se na nás raději předem obraťte s dotazem.

Classic Car Króžek Brno provádí testace jak pro členy našeho klubu, tak i pro nečleny z řad široké veteránské veřejnosti. Členové CCK však mají výrazně výhodnější cenové podmínky.

Termíny a místo testování

Jak termín, tak i místo hromadného testování je oznamováno předem na našich webových stránkách v sekci Termíny testací. Členové CCK i majitelé již otestovaných vozidel jsou o (re)testacích předem vyrozuměni rovněž prostřednictvím e-mailu. Pokud hromadný termín nestíháte, či vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, obraťte se na kteréhokoliv našeho testačního komisaře pro individuální domluvu.

Testování mimo hromadný termín a/nebo místo je rovněž možné. Po dohodě tak můžeme testaci provést i přímo u žadatele. To je výhodné zejména pro majitele početnějších sbírek, kteří tak nemusí řešit dopravu mnoha kusů na testaci, příp. při požadavku testování za ne zcela optimálních povětrnostních podmínek. V případě testování u žadatele, je tento povinen uhradit cestovní výlohy testační komise. O výši úhrady bude žadatel informován předem, již v okamžiku domluvy individuálního testování.

Platnost klubové testace

Platnost KLT je jeden rok, nejdéle ovšem do 31.5. následujícího roku. V tomto termínu je nutné přistavit vozidlo k tzv. retestaci, která platnost KLT prodlouží opět o další rok. V případě vážného porušení některé z podmínek pro testování, nebude testace prodloužena, čímž pádem nevratně zaniká.

Poznámky

Není v kompetenci žádného testačního komisaře, předsedy klubové komise, a to ani krajského, vyznačovat platnost testace v intervalu delším, než je uvedeno výše! Pokud Vám někde někdo tohle navrhne, nebo dokonce snad i tvrdí, je to jasný signál toho, že s danou testační komisí není něco v pořádku! Samozřejmostí je, že v této souvislosti nelze nijak zvyšovat cenu testace.

Oprávnění testovat na historickou původnost mají kluby sdružené jak ve FKHV tak i v AVCC AČR. V tomhle směru není mezi testacemi žádný rozdíl. Jde jen o to, pod jakou zastřešující organizací ten který klub funguje.

Testační komise v případě kladného výsledku KLT vystaví „Průkaz historického vozidla“ do kterého vyznačí platnost testace viz. §79b. Pokud tak testační komise nečiní, opět něco není v pořádku.

Máte-li již vaše vozidlo otestované a změnili jste např. bydliště, nebo se dotyčná testační komise chová podivně, příp. nekomunikuje atp., tak se nám klidně ozvěte, protože i s již otestovaným vozidlem lze totiž přejít k jinému klubu.