Krajská testace

Krajská testace historického vozidla (dále KRT) zkoumá jeho technický stav a v podstatě nahrazuje STK. To se týká jen a pouze vozidel, která nemají platné doklady, nebo nemají doklady vůbec žádné (např. renovace mnoho let opuštěného vozidla, nebo vozidla přivezeného ze zahraničí). Vozidla s běžnými platnými doklady KRT neabsolvují, neboť každé dva roky musí projít klasickou STK, tak jako všechna ostatní vozidla. Úspěšné absolvování KRT je nezbytnou podmínkou pro vystavení průkazu historického vozidla a umožnění jeho provozu na pozemních komunikacích s tzv. „zelenými“ značkami, neboli také „Véčkami“.

Požadavky na vozidlo

 • Dle platného technického kodexu FIVA musí být vozidlo starší třiceti let. Pro rok 2013 tak musí být vyrobeno nejpozději 31.12. 1983.
 • Vozidlo musí mít platnou klubovou testaci vozidla na historickou původnost, která by neměla být starší, než jeden měsíc.
 • Vozidlo musí být plně funkční a v dobrém technickém stavu, tj. takovém, jaký je nutný u běžných vozidel pro bezproblémové absolvování STK. Z toho vyplývá, že na vozidle musí být mmj. nainstalované a plně funkční veškeré požadované osvětlovací a signalizační zařízení.
 • Vozidlo nesmí být používáno pro podnikatelské účely, ani k běžnému ježdění (do zaměstnání, za nákupy, atp.)

Rozsah krajské testace

Jak už bylo zmíněno, KRT posuzuje výhradně technický stav vozidla a jeho způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. Její rozsah je tedy v zásadě stejný, jako u běžné STK. Základní kontrolní body jsou:

 • rám či karoserie z hlediska koroze nebo deformací
 • nápravy + zavěšení kol, vůle atp.
 • stav a vůle v řízení
 • funkčnost a souměrnost brzd
 • nadměrný únik provozních kapalin
 • správné umístění a funkčnost osvětlovací a signalizační soustavy

Podmínky pro testování

 • Vozidlo musí být na testaci přistaveno čisté a ve stavu, v jakém je, nebo bude provozováno.
 • K testaci si připravte jak své osobní doklady, tak zejména veškeré doklady k vozidlu, vč. protokolu o úspěšném absolvování klubové (re)testace.
 • V případě první KRT jsou nutné fotografie vozidla s levo-předním a pravo-zadním pohledem na vozidlo (u motocyklu s levým a pravým pohledem) ve formátu 6×9 cm. Jsou nutné 4 páry fotografií navíc, oproti testaci klubové.

Fotografie musí být na lesklém fotopapíru a musí zachycovat aktuální stav vozidla, tedy ten, v jakém je vozidlo přítomno testaci a v jakém je, či bude dále provozováno. Vozidlo musí vyplňovat co největší plochu fotografie. Záběr musí být proveden za dobrého osvětlení. Pozadí by mělo být jednolité (jednobarevná stěna, volná krajina, …), bez rušivých prvků (sloupy, popelnice). Na fotografii musí být pouze testované vozidlo. Fotografie, na nichž je v záběru jiné vozidlo (byť částečně), nebudou přijaty. Fotografie si zhotovuje žadatel na vlastní náklady. Jedná se v principu o stejné fotografie, jaké jsou nutné u klubových testací.

Poznámka pro vozidla se stahovací, příp. odnímatelnou střechou: Na levo-předním pohledu musí být vozidlo se střechou nataženou (nasazenou) a na pravo-zadním pohledu se střechou staženou.

Platnost krajské testace

Platnost KRT je jeden rok, nejdéle ovšem do 31.5. následujícího roku. V tomto termínu je nutné přistavit vozidlo k tzv. retestaci, která platnost KRT prodlouží opět o další rok. Zde je nutné si uvědomit, že obě retestace, tedy jak klubovou, tak krajskou, je nutné absolvovat vždy ve stejném pořadí. Tedy nejprve retestovat vozidlo u klubové a teprve poté u krajské komise. Důležité také je, že krajskou (re)testaci lze provést nejpozději do jednoho měsíce po (re)testaci klubové!

Termíny a místo testování

Krajské testace pro Brno a jižní Moravu probíhají v areálu STK na ulici Opavská v areálu pošty.

Termíny jsou pro každý rok uveřejněny v sekci Termíny testací.

Postup získání průkazu HV

Níže popsaný postup popisuje pouze základní kroky, které je třeba učinit v celém procesu koupě vozidla -> renovace -> získání průkazu historického vozidla a značek. Neklade si za cíl suplovat podrobného průvodce.

 1. Úspěšné absolvování klubové testace
 2. Na registračním místě registru vozidel vašeho místně příslušného úřadu je třeba vyzvednout formulář „Přihláška k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel“. Většinou je nutné si jej vyžádat na informacích, neboť v přihrádce mezi jinými tiskopisy nebývá. Pokud jste již v rámci klubové testace neobdrželi „Žádost o provedení testování historického vozidla“, tak si jej též vyzvedněte. (V případě, že budete klubovou testaci provádět u Classic Car Króžku Brno, budete mít díky přítomnosti zástupce CCK v krajské komisi tento úkon poněkud zjednodušen.)
 3. Sjednejte si povinné ručení. Bude stačit i krátkodobé na jeden měsíc. Místo SPZ/RZ se udá pouze VIN, nebo jiné výrobní číslo.
 4. Kontaktujte zástupce krajské testační komise a ve sjednaném termínu absolvujte KRT.
 5. Po úspěšném absolvování klubové i krajské testace se odeberte se všemi dokumenty na příslušné registrační místo. Zde vám bude vystaven průkaz historického vozidla, osvědčení o registraci historického vozidla a přidělena registrační značka historického vozidla.